Панипат үйлдвэрт ашигт малтмалын боловсруулалтын ашиглалт