дүүргэгчийг битумэн хэлбэрээр ашиглахаар боловсруулсан