эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх ялгаралтыг бууруулах