нүүрс бэлтгэх үйлдвэрийн засвар үйлчилгээний чухал тоног төхөөрөмж